Home

Ukä examenstillstånd

Sök bland examenstillstånd - UKÄ - granskar, analyserar

uka.se - UKÄ - granskar, analyserar och utvecklar ..

 1. UKÄ evaluates the quality of higher education and research, analyses the development, is responsible for official statistics about higher education and monitors compliance with laws and regulations among universities and university colleges
 2. ister för högre utbildning och forskning
 3. UKÄ arbetar med kvalitetsutvärdering av svensk högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, och prövar examenstillstånd för statliga högskolor. Arbetet omfattar även utvärdering av kurser som inte kan ingå i en examen samt internationell samverkan kring kvalitetsutvärdering
 4. ära yttrande till lärosätet innan det slutgiltigt fastställs och UKÄ fatta
 5. UKÄ:s utvärderingar UKÄ:s utvärderingar Det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning . Det nu gällande kvalitetssäkringssystemet började gälla i januari 2017 och redovisas av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i rapporten Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning (rapport 2016:15, okt 2016). I det nationella kvalitetssäkringssystemet har.

Idag offentliggjorde Universitetskanslerämbetet (UKÄ) sitt beslut rörande examenstillstånd för ämneslärarprogrammet. - Vi kan konstatera att vår ämneslärarutbildning håller hög kvalitet, precis som vår förskollärarutbildning och grundlärarutbildning Universitetskanslersämbetet, UKÄ, granskar landets högre utbildning genom olika granskningar: prövningar av examenstillstånd, granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, tematiska utvärderingar samt utbildningsutvärderingar Om brister kvarstår efter ett år av åtgärder kan UKÄ dra in examenstillståndet för utbildningen ifråga. I det fall ett lärosäte förlorar ett examenstillstånd har de studenter som redan går på utbildningen rätt att fullfölja hela sin utbildning. På UKÄ:s webbplats kan du läsa mer om utbildningsutvärderingar UKÄ gör fyra typer av granskningar under 2017-2022 för att säkra kvaliteten i den svenska högskolan. Prövningar av examenstillstånd. Vid Lunds universitet gäller detta framför allt legitimationsutbildningar

Så styrs högskolesektorn - UKÄ - granskar, analyserar och

Högskolekollen - UKÄ - granskar, analyserar och utvecklar

prövningar av examenstillstånd; tematiska utvärderingar; utbildningsutvärderingar; En extern bedömargrupp, som UKÄ har utsett, har under våren 2020 granskat vilka ru­tiner och processer vi har för att säkra och utveckla kvaliteten i utbildningarna, dvs. vårt kvalitetssystem För examenstillstånd för masterområde* och forskarutbildningsområde krävs ansökan till UKÄ. Ansökan bereds av Fakultetsnämnden och beslut tas av rektor. *I de fall området ryms inom något av högskolans forskarutbildningsområden, kan beslut tas vid högskolan Indraget examenstillstånd Om bristerna finns kvar ett år efter utvärderingen återkallar UKÄ examenstillståndet. I de fall ett statligt lärosäte förlorar ett examenstillstånd har de studenter och doktorander som redan går på utbildningen rätt att fullfölja hela sin utbildning UKÄ:s preliminära tidsplan: Intervjuer med lärosäten utförs i maj; Preliminärt yttrande skickas i oktober så att lärosäten får möjlighet att läsa och kommentera sakfel i yttrandet. Beslut och yttrande om examenstillstånd förväntas i december 2020. Arbete med att utforma en implementeringsorganisation pågår Sök bland examenstillstånd på UK-ämbetets webbplats. Antagning till forskarnivå. För att bli antagen på forskarnivå krävs avlagd examen på den avancerade nivån eller minst 4 års heltidsstudier varav minst 1 år på avancerad nivå eller motsvarande utländsk utbildning eller motsvarande kunskaper

Utbildningen saknar examenstillstånd utfärdat av regeringen och ger inga högskolepoäng, vilket gör det svårare att studera vidare på avancerad nivå eller forska efter avslutad utbildning. SKHS står under juridisk tillsyn av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) men ingår inte i det nationella kvalitetssystemet för högskolor och universitet i Sverige för vilket examenstillstånd krävs examenstillstånd till UKÄ; Projektplan fastställd (KU) Feb 2019: Mars. 2019: Apr 2019. Projektgrupp utses (styrgruppen) Apr 2019 Jan 2020. Arbete med fokusområde (arbetsgrupper) 15/3 2020. Jun 2020: Slutrapport - projektet avslutas. Mars 2021: Anmälan till sexårigt läkarprogram öppnas. Start av ny utbildningsplan (termin 1) 30/8 2021 Den granskning av GIH:s kvalitetssystem som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) inledde i september 2018 är nu avslutad. Det samlade omdömet ges på en tregradig skala där kvalitetssäkringsarbetet antingen kan få omdömet Godkänt, Godkänt med förbehåll eller Ifrågasatt

Om UKÄ ansåg att bristerna inte rättats till drogs tillståndet att ge examen in. Högskolan kunde även välja att lägga ner utbildningen. Uppföljning av bristande kvalitet » Vad händer med studenterna? Studenterna har rätt att slutföra sin påbörjade utbildning även om högskolan fått examenstillståndet indraget Idag släpptes resultatet av UKÄ:s utbildningsutvärdering av ämneslärarutbildningen. 44 av landets 103 ämneslärarutbildningar fick omdömet 'ifrågasatt kvalitet'.Men vad innebär det och vilken påverkan kommer det ha? För ungefär ett år sedan betonade vi på SFS vikten av ansvarstagande politiker och lärosäten som respons på det kommande släppet av motsvarande utvärdering. Socialstyrelsen och UKÄ lägger följande förslag för att stärka samverkan om kompetens- en sammanställning över dessa och vilka lärosäten som har examenstillstånd för respektive examen. Ytterligare en avgränsning som gjorts i uppdraget är att vidareutbildning som lärosäten Nio nya lärarutbildningar får starta tor, jun 26, 2014 08:00 CET. Lärarutbildningen växer. I dag har UKÄ beviljat examenstillstånd för sju gymnasielärarutbildningar och två grundskollärarutbildningar, årskurs 7-9 UKÄ:s uppfattning är att det är fullt möjligt att få examenstillstånd för lärare i andraspråk, vilket också statistik över de senaste årens tillståndsprövningar visar. **Sedan 2011, **då den nya lärarutbildningen infördes, har 13 lärosäten ansökt om tillstånd för svenska som andraspråk med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Examensrätt eller examenstillstånd är rätten att få utfärda en viss examen.Examensrätt erhålls genom att ett särskilt tillstånd utfärdas av Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet). För att erhålla examensrätt ansöker en statlig högskola direkt hos Högskoleverket Data får hög kvalitet av UKÄ. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har nu följt upp ytterligare 21 utbildningar av de 110 som tidigare fick omdömet bristande kvalitet vid ämbetets utvärdering. Två av dessa var vid Högskolan Kristianstad, men nu bedömer UKÄ att bristerna är åtgärdade och ger fortsatt examenstillstånd

Examenstillstånd i fara. Halmstad Universitetskanslersämbetet ifrågasätter kvaliteten på utbildningarna till grundlärare för årskurs F-3 samt 4-6 i Halmstad. Därefter gör bedömargruppen en uppföljning och UKÄ tar därefter ställning till om utbildningen kommit upp i det nödvändiga omdömet hög kvalitet UKÄ:s uppgift är att utvärdera all högre utbildning. De utbildningar som inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning får sitt examenstillstånd ifrågasatt, och efter ett år följer UKÄ upp ifrågasättandet och kan då besluta om att återkalla examenstillståndet Utbildning. Ett stort antal utbildningar för blivande specialistsjuksköterskor som tidigare haft sina examenstillstånd hotade har fått klartecken av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning och forskning, analyserar utvecklingen, ansvarar för officiell statistik om högskolan samt bevakar att universitet och högskolor följer lagar och regler

Kvalitet & examenstillstånd - UKÄ - granskar, analyserar

Karlstads universitet har tidigare gett utbildningen speciallärare med inriktning mot språk, skriv och läs, men fick kritik från UKÄ för ett par år sedan. Universitetet valde då att satsa på en kvalitetsutveckling och sökte examenstillstånd på nytt, som nu har fått avslag Så ska UKÄ pröva examenstillstånd. Från och med den 1 januari kommer prövningarna av examenstillstånd att se något annorlunda ut. När universiteten och högskolorna ansöker ska de bland annat motivera vad utbildningen tillför samhället lärosäten med examenstillstånd för de aktuella utbildningarna, även om delrapporten särskilt beaktar de 15 lärosäten som enligt Universitets- och högskolerådets (UHR) beslut2 i maj 2014 deltar i försöksverksamheten. UKÄ har formulerat tre kvalitetsaspekter som är centrala för utvärderingen Linnéuniversitetet kan mista examenstillståndet i historia. Anledningen är bristande kvalitet. Det säger Universitetskanslersämbetet, UKÄ Idag offentliggjorde Universitetskanslerämbetet (UKÄ) sina beslut rörande examenstillstånd för förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammets tre inriktningar. - De konstaterar att Linnéuniversitetets lärarutbildning håller hög kvalitet, och det är vi glada för

UKÄ Direkt - Inloggnin

UKÄ kommer i höst att peka ut bedömare som medverkar i hearingar (förmodligen till våren) med högskolans och fakultetens ledningar, föreslagna handledare och doktorander. Senast i juni 2015 ger UKÄ besked om vi får vårt åttonde examenstillstånd Den 30 september släppte UKÄ rapporten Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning som svar på regeringens uppdrag att utveckla framtidens kvalitetsutvärderingssystem. Det nya systemet bygger på fyra komponenter: - Examenstillståndsprövningar (berör inte Stockholms universitet som redan har examenstillstånd UKÄ bedömer att bristerna är åtgärdade för de aktuella utbildningarna och de får därmed behålla sina examenstillstånd

Lärosäten med specifika examenstillstånd. UKÄ har i uppdrag att utveckla det nationella systemet för kvalitetsutvärdering som nu även omfattar forskning. Till UKÄs webbplats. Vetenskapsrådet har också information om svensk forskning och utveckling • Beslut om examenstillstånd ska även fortsättningsvis vara en viktig komponent. Ett lärosäte som inte uppfyller kraven ska få examenstillståndet indraget. • Systemet ska utgå från lärosätenas självständighet, ta hänsyn till profilering samt vara transparent och tydligt Nu har UKÄ följt upp den verksamhetsförlagda delen av utbildningen till förskollärare och lärare. Alla lärosäten med examenstillstånd för förskollärare, grundskolelärare och ämneslärare är med i uppföljningen. Yrkeslärarna omfattas inte av uppdraget. De är återigen utanför övriga lärarutbildningar. Det får mig att reagera

UKÄ väntas fatta beslut om examenstillstånd i december 2020 och de första studenterna ska börja det nya programmet höstterminen 2021. Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har beslutat om organisation och ansvarsfördelning för implementering av det nya programmet Valuing this shared responsibility has been a core principle of UKÄ in its work with the Government assignment to develop a new system for quality assurance in higher education. It has been important to create a clear link between UKÄ's reviews and the quality assurance processes at the HEIs, while also considering how UKÄ's reviews can contribute to further improving this work Examenstillståndsutskottet har som huvuduppgift att bereda ansökningar om nya huvudområden, bereda ansökningar till UKÄ om examenstillstånd för masterexamen och om examensrätt på forskarnivå, samt föreslå beslut till UFN. Kontakt Examenstillståndsutskottet. Ordförande: Linda Vixner, prodekan, lektor medicinsk vetenskap. Vill du veta mer om utvärderingen kan du här ta del av UKÄ:s beslut, samt bedömargruppens yttrande om Mittuniversitetets ämneslärarutbildningar. Notering: UKÄ har även granskat inriktningarna bild, dans, idrott och hälsa samt musik, men här berörs inte Mittuniversitetet - Nu finns det ett rektorsbeslut om att ansöka till UKÄ om examenstillstånd till den treåriga tandhygienistutbildningen, bekräftar universitetslektor Anita Boström. Hon är tandhygienist och tidigare programledare för tandhygienistprogrammet i Karlstad och arbetar med ansökan

UKÄ (Swedish Higher Education Authority) - english

När utvärderingen är klar presenterar UKÄ en nationell bild och ett omdöme för varje universitet och högskola. 4. Prövning av examenstillstånd UKÄs prövning av examenstillstånd sker kontinuerligt för de utbildningar som lärosätena ansöker om examenstillstånd för UKÄ rekommenderade redan tidigare i år att Högskolan i Jönköping ska få ge utbildningen, men eftersom den drivs av en enskild utbildningsanordnare måste regeringen först säga ja. Nu är det totalt fem lärosäten som har examenstillstånd för tandhygienist: Högskolan i Jönköping, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Högskolan Kristianstad Det är nu klart att ett lärosäte får tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Beslutet fattades av UKÄ den 11 februari. De förväntar sig fler ansökningar och beslut för andra lärosäten framöver. Statliga universitet och högskolor ska ansöka till UKÄ om examenstillstånd. Lunds universitet blir det första lärosätet som får tillstånd att utfärda hälso.

UKÄ: s granskning utgår från sex olika bedömningsområden. Inom varje bedöm­nings­område finns ett antal bedömningsgrunder eller kriterier. Dessa utgår i sin tur från Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) Båda dessa inriktningar har nyligen granskats av UKÄ och håller hög kvalitet. Tidigare har universitetet även haft fritidspedagogutbildning. I samband med tillståndsansökningarna 2010 ansökte universitetet om examenstillstånd, men det beviljades inte Högskoleverkets/UKÄ:s granskningsverksamhet avseende kvalitet och examenstillstånd. Bibliometri och resursfördelning (Genom samråd med Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometrifrågor.) Ranking (Genom samråd med SUHF:s expert.) Expertgruppen har utfört detta uppdrag genom att arbeta med de fokusområden

UKÄ kommer att granska lärarutbildningar vid samtliga universitet och högskolor som har examenstillstånd för lärarutbildningar. Resultaten nu gäller alla förskollärar- och grundlärarutbildningar, det vill säga utbildningarna för dem som ska undervisa i förskolan, förskoleklass, och årskurs 1-6, samt fritidshem Universitetskanslerämbetets (UKÄ, före detta Högskoleverket, HSV) uppgift är att utvärdera all högre utbildning. Ett examenstillstånd gäller för ett visst huvudområde och en viss nivå (kandidat, magister, master) eller för en viss yrkesexamen Nu är bristerna åtgärdade och utbildningarna får fortsatt examenstillstånd, skriver UKÄ i ett pressmeddelande. Det rör sig om en utbildning vid Blekinge tekniska högskola,. Bristerna uppmärksammades av UKÄ i uppföljande granskning av 72 specialistutbildningar som tidigare fått sina examenstillstånd ifrågasatta. Alla utom de tre utbildningarna i Göteborg har åtgärdat tidigare brister och får nu omdömet hög kvalitet av UKÄ Högskolor och universitet i Sverige är de högsta institutionerna för utbildning i Sverige, och bedriver undervisning på eftergymnasial nivå. Universitet och vissa högskolor bedriver dessutom forskning.Ett universitet har, till skillnad från en högskola, generell rätt att utfärda forskarexamina.Beteckningarna är dock inte skyddade och kan användas för vilken verksamhet som helst

UKÄ gav omdömet hög kvalitet till utbildningen efter uppföljningen. Examenstillståndet var därmed inte längre ifrågasatt. UKÄ konstaterade att kvaliteten fortfarande brast efter uppföljningen. Det betydde att examenstillståndet för utbildningen återkallades. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver. Ansökan om examenstillstånd för tandhygienist inskickad 2019-03-21. Nu har Karlstads universitet skickat in ansökan om examenstillstånd för den nya treåriga tandhygienistutbildningen. UKÄ, gällande ansökan om tillstånd att utfärda den nya tandhygienistexamen

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en myndighet med ca 100 anställda som lyder under Utbildningsdepartementet. Vårt uppdrag är att utöva juridisk tillsyn, granska effektiviteten i lärosätenas verksamhet, utvärdera kvaliteten i högre utbildning, granska lärosätenas kvalitetssäkring av utbildning och forskning samt pröva ansökningar om examenstillstånd och ge handläggande. Arbetet med att få examenstillstånd inleddes år 2011 då nuvarande rektor Romulo Enmark tillträdde. I december 2016 lämnades ansökan in till regeringen som remitterade den till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för bedömning Examen. Vem som helst får inte ge examen på universitets- eller högskolenivå. För att få göra det måste man ha ett examenstillstånd. Universiteten och högskolorna ansöker om det hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ) Fyra utbildningar fick omdömet bristande kvalitet och har nu ett år på sig att åtgärda bristerna för att få behålla sina examenstillstånd. Resultaten av UKÄ:s utvärdering av utbildningar som leder till examina inom matematisk statistik har ännu inte publicerats. Läs UKÄ:s pressmeddelande

Nya examenstillstånd till Sophiahemmet Högskola

Lärarutbildningen är den största utbildningen inom högskolan. Universitet och högskolor som vill starta en lärarutbildning måste ansöka om examenstillstånd till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Utbildningarna som UKÄ säger ja till uppfyller kraven för högre utbildning och förväntas genomföras med hög kvalitet Mer information hos Överklagandenämnden Mer information om examensregler Högskoleförordningen Examenstillstånd UKÄ Examina på universitet och högskola (UHR) Har du frågor om examen? Kontakta examenshandläggarna om du har några frågor: examen@mdh.se eller telefon: 016-15 32 20 måndag, onsdag och fredag 10.00-12.00

UKÄ kommer i höst att peka ut bedömare som medverkar i hearingar (förmodligen till våren) med högskolans och fakultetens ledningar, föreslagna handledare och doktorander. Senast i juni 2015 ger UKÄ besked om vi får vårt åttonde examenstillstånd Det innebär att kvalitetssäkring bedrivs både av lärosätena själva och av UKÄ. Av 1 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att lärosätena har ansvaret för att utbildning och forskning håller hög kvalitet och att kvalitets­arbetet är en gemensam angelägenhet för per­sonal och studenter prövningar av examenstillstånd. Det som utmärker modellen är att lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för kvalitetssäkring av högre utbildning. Samtliga utbildningar ska omfattas av kvalitetssäkring UKÄ bedömer att nedanstående program som leder till specialistsjuksköterskeexamen vid Lunds universitet nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att utbildningarna därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet: Specialistsjuksköterskeexamen - Ambulanssjukvård ; Specialistsjuksköterskeexamen - Anestesisjukvår UKÄ ska fortsätta pröva examenstillstånd och ha rätt att utfärda examina. En ny komponent är granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete som har till syfte att dels kontrollera att kvalitetssäkringsarbetet leder till hög kvalitet, dels att bidra till kvalitetsutveckling

UKÄ bedömer att nedanstående program som leder till specialistsjuksköterskeexamen vid Lunds universitet nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att utbildningarna därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet: Specialistsjuksköterskeexamen - Barn och ungdom vid Lunds universite Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA) utgörs av tre enheter: Studentkansliet, Internationella enheten och KU-nämndens kansli. Studentkansliet ska ge studenterna stöd och service före och under studierna. Kansliet har därför ett övergripande och samordnande ansvar för bland annat antagning, studiedokumentation och examensärenden

Universitetskanslersämbetet - Wikipedi

<p>Omvårdnad mot kandidatexamen i Umeå håller inte måttet. Sjuksköterskeprogrammet i får däremot godkänt i UKÄ:s nya kvalitetsgranskning. Landets 49 utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen inom omvårdnad samt omvårdnads- och vårdvetenskap har kvalitetsgranskats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). MAJORITETEN AV utbildningarna får godkänt och. Universitetskanslersämbetets (UKÄ) kvalitetssäkringssystem 2017−2022 stipulerar fyra olika typer av granskningar: prövningar av examenstillstånd, utbildningsutvärderingar, tematiska utvärderingar och granskningar av lärosätens kvalitetssäkringsarbete.3 I samtliga utvärderingar aviserar UKÄ ett särskilt fokus på studentinflytande Försvarshögskolan får examenstillstånd på master- och forskarnivå.- Detta är en historisk dag, inte enbart för Försvarshögskolan utan för totalförsvarssektorn som helhet, säger Peter Egardt, tidigare landshövding och ordförande i Försvarshögskolans styrelse

UKÄ bedömer att de tidigare bristerna är åtgärdade och ger nu fortsatt examenstillstånd. Historikerna Hans Albin Larsson, Marie-Louise Rodén och Ingemar Ottosson gläds över UKÄ:s besked. I februari 2014 gav Universitetskanslersämbetet (UKÄ) det samlade omdömet bristande kvalitet för den utbildning som leder till kandidatexamen i historia vid Högskolan Kristianstad

Om en utbildning får omdömet bristande kvalitet av UKÄ har lärosätet ett år på sig att presentera en redovisning av hur bristerna ska åtgärdas. Sedan utvärderas utbildningen på nytt och om kvalitén inte förbättrats drar UKÄ in utbildningens examenstillstånd UKÄ. Rektor har delegerat beslut om att ansöka om examenstillstånd till den gemensamma utbildningsnämnden. Ansökan utformas i enlighet med UKÄ:s anvisningar.4 Beslut om inrättande av programmet vid universitetet kan ske samtidigt med beslut om att ansöka till UKÄ, med förbehållet att inrättandet ske Andrus Ers är projektledare för Konstfacks ansökan till UKÄ om examenstillstånd på forskarnivå inom ett område. Ansökan beräknas vara klar i oktober 2020. Uppdaterad: 4 april 2013 Sidansvarig: Konstfack LM Ericssons väg 14 126 26 Stockholm Tel: 08-450 41 00 Kontakta oss.

Sverige i topp inom OECD: Högre utbildning leder till jobb

UKÄ:s utvärderingar - Uppsala universite

NYHET Kandidatexamen i idrottspedagogik vid Umeå universitet fick omdömet bristande kvalitet vid Universitetskanslersämbetets utvärdering. Efter uppföljning bedömer nu UKÄ att bristerna är åtgärdade och utbildningen får därmed fortsatt examenstillstånd Några uppföljningar kvarstår att göra under 2015/16. Sedan augusti 2015 har UKÄ återkallat examenstillståndet för tre utbildningar vid Linnéuniversitetet och en utbildning vid Blekinge tekniska högskola. Utbildningsutskottets uppföljningsprojekt. Riksdagen och regeringen beslutade under 2010 om två reformer av högskolan Totalt har UKÄ beviljat examenstillstånd för sju gymnasielärarutbildningar och två grundskollärarutbildningar, årskurs 7-9. Utöver universiteten i Lund och Umeå berörs Högskolan Kristianstad och Örebro universitet Arkitekthögskolan vid Umeå universitet har anmälts av Sulf för att ha hyrt in lärare och för behandlingen av de inhyrda lärarna. Men Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ser ingen anledning att rikta kritik mot högskolan. Enligt UKÄ bör undervisningen i första hand bedrivas av anställda lärare, men det finns inget förbud mot inhyrning

ukaStudieaktivitet mätt i högskolepoäng - UKÄ - granskarAllt fler kvinnor bland nyanställd högskolepersonal - UKÄPressbilder - UKÄ - granskar, analyserar och utvecklarNya tabeller om genomströmningen på högskolan - UKÄ

•Examenstillstånd kan ifrågasättas av UKÄ och i förlängningen dras in utifrån UKÄ:s utvärderingar av utbildningar eller huvudområden •Om UKÄ:s granskning på lärosätesnivå visar otillräcklig intern kvalitetssäkring av utbildningar, få Av UKÄ indragna examenstillstånd 0 st 0 st Uppföljning återstår 352 st 15 st. MALMÖ HÖGSKOLASEKTION Program UKÄ uppföljningsseminarium 17 november 2014 Hur har utvärderingarna och deras resultat påverkat våra utbildningar och vårt kvalitetsarbete De berörda universiteten har nu ett år på sig att åtgärda bristerna för att inte förlora examenstillståndet. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har granskat kvaliteten på utbildningar som leder till läkarexamen vid Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet Universitetskanslerämbetet (UKÄ), som ansvarar för kvalitetssäkring av högskoleutbildning genom utvärdering och prövning av frågor om examenstillstånd, beslutade den 6 september 2013 att ge Utbildningen, i den del som skulle leda till kandidatexamen i ämnet matematik, det samlade omdömet bristande kvalitet Inrättandet av ny utbildning verkställs efter att examenstillstånd tillstyrkts av UKÄ. 2. 2 I normalfallet fastställer nämnden utbildningsplan och rekommenderar styrelsen att inrätta . utbildningen under förutsättning att examenstillstånd meddelas av UKÄ

 • Txt to epub.
 • Paul anka dead.
 • Ideologier lista.
 • Air france sverige bagage.
 • Vad är fritidsgård.
 • Stadt bei unna kreuzworträtsel.
 • Behålla comhem mailadress.
 • Caremaxx doppler youtube.
 • Dill engelska.
 • Ullberg konstnär.
 • Bilder zur erstkommunion zum drucken.
 • Paddla havskajak.
 • Kamlåsningsverktyg renault.
 • Brasiliansk vaxning på sig själv.
 • Avtalsbrott muntligt avtal.
 • Lavendel utomhus vinter.
 • Sofia skola lediga tjänster.
 • Birthday annerstad.
 • Sannas såpa eksem.
 • Responsive web design template.
 • Forum jämställdhet.
 • Univis uni bamberg.
 • Map sftp to drive.
 • Var odlas saffran.
 • Remove spotify connect device.
 • Rigga jigghuvud.
 • Jehanders grus.
 • How to make a hologram.
 • Nfl scores.
 • Michael kors korthållare brun.
 • Civila sprängämnen.
 • Vad är samhällsnytta.
 • Brawl stars release.
 • Richard z kruspe guitar.
 • Way out west 2014.
 • Easy a watch online.
 • Bästa bete för regnbåge.
 • Therme erdingen.
 • Ticket göteborg öppettider.
 • Samojed valp 2018.
 • Berlock rose gold.