Home

Likabehandling på arbetsplatsen

Likabehandling på arbetsplatsen kan redas ut till exempel med kontrollistor och personalenkäter. I utredningen kan man också utnyttja information om personalstrukturen och intervjuer med personalen. Likabehandlingen ska granskas utifrån alla förbjudna väsentliga diskrimineringsgrunder på arbetsplatsen När du ska arbeta med likabehandling och jämställdhet på arbetsplatsen är det viktigt med rätt kunskap. Här samlar vi verktyg för att arbeta med aktiva åtgärder och mot diskriminering på arbetsplatsen

Här finns råd och information om hur du främjar likabehandling och hur du hanterar diskriminering på arbetsplatsen likabehandling på arbetsplatsen, aktiviteten kallas Lunchmöten. 1.2 Lunchmöten En av åtgärderna för att delge anställda kunskap om likabehandling och diskriminerings frågor på Malmö högskolas arbetsplats är Lunchmöten. Lunchmötena syftar till att delge medarbetarna kunskap om.

ST arbetar systematiskt mot alla former av diskriminering. Vi är ett förbund där alla på arbetsplatsen tillsammans driver sina frågor. Därför vill vi aktivt arbeta med likabehandling på våra arbetsplatser. Här hittar du verktyg för och information om likabehandlingsarbete Likabehandling i arbetslivet är ett brett område. på arbetsgivare. Dessutom finns exempel som visar att likabehandlingsarbete är lönsamt och utvecklande för verksamheten. att ge adapterna en bild av arbetsplatsen och tillgång till mentorernas nätverk Diskriminering på arbetsplatsen. Förbudet mot diskriminering gäller i alla situationer i arbetslivet och skyddar inte bara de anställda på arbetsplatsen. Arbetssökande, praktikanter och inhyrd personal omfattas också

Enkät om likabehandling på arbetsplatsen. Inför arbetet med en likabehandlingsplan är det lämpligt att undersöka och analysera de anställdas upplevelse av likabehandling, risk för diskriminering och eventuella sexuella trakasserier etc på arbetsplatsen Använd dem vid samtal på arbetsplatsen om hur arbetsmiljön kan göras mer inkluderande utifrån kön, ålder, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning samt sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck Likabehandling på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska enligt lag bemöta sina arbetstagare opartiskt och likvärdigt. Diskrimineringsförbudet gäller också arbetssökande. Vad betyder diskriminering i arbetslivet? Arbetsgivaren får inte utan grund försätta en arbetstagare i en sämre ställning än andra

Likabehandling - tyosuojelu ruotsi - Arbetarskyd

 1. Undersök arbetsplatsen och inte individer. Det är viktigt att undersökningen har ett generellt anslag med inriktning på förhållandena inom verksamheten och inte på enskilda individers etniska tillhörighet, religion, sexuella läggning med mera. Ni ska alltså inte göra någon kartläggning av personliga förhållanden på individnivå
 2. ering Publicerad 2018-12-19 Blandade åldrar bäs
 3. ering i syfte att gemensamt hitta förbättringsmöjligheter.Gör övningen så här:Samtalsledaren pekar ut värde 1 och värde 10 på en tänk linje i lokalen som gruppen befinner sig i och informerar om att 1 ä
 4. Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är normalt och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt
 5. ering och trakasserier på arbetet? Och hur kan du som är förtroendevald arbeta med diskri
Ny diskrimineringslag - ppt ladda ner

Verktyg för likabehandlingsarbete S

 1. arium hur du kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön och arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling på arbetsplatsen, enligt den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö
 2. st 30 anställda
 3. Likabehandling ger på sikt ökad mångfald och gör våra arbetsplatser mer attraktiva att söka sig till och utvecklas tillsammans med. Mångfald på arbetsplatsen består av anställda med olika egenskaper och perspektiv, inklusive men inte begränsade till: • Kö
 4. Riktlinjer för arbete med likabehandling anger struktur och genomförande av Region Uppsalas • bestämma hur vidtagna och planerade åtgärder kommuniceras med medarbetare på arbetsplatsen, samt hur invånare ska informeras om verksamheten arbetar me
 5. ering i arbetslivet i de olika lagarna. Härutöver beskrivs och kommenteras aktuell rättspraxis på ett utförligt sätt, vilket gör att boken lämpar sig som såväl handbok som lärobok. En sammanhållen diskri

På många arbetsplatser i Sverige råder ett bedrägligt lugn. Under ytan lurar brister i arbetsmiljön som gör människor sjuka, stressade eller mindre effektiva. Dolda faror på arbetsplatsen - Arbetsmiljöverke jämställdhet - likabehandling på arbetsplatsen, graviditet, mammaledighet, föräldraledighet skydd mot diskriminering på grund av kön, ras, religion, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggnin

Likabehandling och diskriminering Unione

Arbetarskydd - Första sidan

På begäran av en domstol, diskrimineringsombudsmannen eller en annan myndighet eller av en sammanslutning som främjar likabehandling kan diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ge utlåtande i ärenden som är av betydelse för tolkningen av denna lag, om inte saken omfattas av en arbetarskyddsmyndighets behörighet eller gäller tolkning av arbets- eller tjänstekollektivavtal På arbetsplatsen ska man arbeta för att motverka diskriminering och arbeta för lika rättigheter och möjligheter. De diskrimineringsgrunder som lagen anger är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Enkät om likabehandling på arbetsplatsen Inför arbetet med en likabehandlingsplan är det lämpligt att undersöka och analysera de anställdas upplevelse av likabehandling, risk för diskriminering och eventuella sexuella trakasserier etc på arbetsplatsen

En omvärldsanalys har genomförts, vi har inte funnit att det finns något verktyg som heltäckande belyser områdena samverkan, arbetsmiljö, likabehandling, bemötandefrågor och värderingar vilket föranleder ett behov av att skapa ett medarbetarverktyg för att utveckla kunskapen hos medarbetarna på arbetsplatsen om de faktorer som skapar den goda arbetsmiljön Arbetet omfattar fysiska, psykologiska och sociala förhållanden och skall leda till en god etisk och jämställd miljö på arbetsplatsen och i studiemiljön. Alla anställda, doktorander och studerande har rätt till en arbets- och studiemiljö där var och ens personliga integritet, kön, sexuella läggning, etnici­tet och funktionshinder respekteras Likabehandling Holmens medarbetare ska behandlas värdigt och med respekt. Diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen får inte förekomma. Holmens hållning till jämställdhet, mångfald och lika villkor är tydligt kommunicerat i såväl koncernens uppförandekod som i verksamhetens HR-policy Film 1 - Mobbning arbetsplatsen. Den första filmen handlar om Linda som blev mobbad under 12 år sin arbetsplats. Filmen belyser delar av de kränkningar som hon fick utstå samt belyser det mön-ster som uppstår en arbetsplats där mobbning och kränkningar finns. Film 2 - Hot och våld arbetsplatsen

Likabehandling och jämställdhet S

Policyn för likabehandling gäller samtliga medarbetare på Vasakronan och arbetet för likabehandling utgår från Diskrimineringslagen (2008:567). Lagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Löntagarorganisationerna FFC, Akava och STTK har i samråd med andra medborgarorganisationer sammanställt instruktioner som är till hjälp när planen om likabeh 3. Medlemsstaterna skall i enlighet med nationell lagstiftning, nationella kollektivavtal eller nationell praxis uppmuntra arbetsgivarna att på ett planerat och systematiskt sätt främja likabehandling av kvinnor och män på arbetsplatsen när det gäller tillträde till anställning, yrkesutbildning och yrkesmässig befordran. 4

Certifieringen gör att arbetsplatsen får ett verktyg för att systematiskt kunna arbeta med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter med fokus på hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet och vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär Nedan följer exempel på diskriminering och omständigheter som påverkar likabehandling med avseende på diskrimineringsgrunderna: Exempel på erfarenheter av diskriminering bland olika befolkningsgrupper. Mångfalden i personalen på arbetsplatsen beaktas i ledarskapet Kvinnor kan hädanefter få stöd vid trakasserier, särskilt sexuella trakasserier, på arbetsplatsen. Dessutom garanteras alla som stöder offer för diskriminering på grund av kön eller trakasserier samma skydd mot ogynnsam behandling. Arbetsgivarna och de personer som ansvarar för yrkesutbildning skall vidta förebyggande åtgärder Enligt 7 § i diskrimineringslagen ska arbetsgivaren bedöma uppnåendet av likabehandling på arbetsplatsen och med beaktande av arbetsplatsens behov utveckla arbetsförhållandena och de rutiner som efterföljs vid rekrytering och fattande av beslut som rör personalen

Video: Diskriminering i arbetslivet och på arbetsplatsen Ledarn

könsfördelning på arbetsplatsen, uttag av föräldraledighet och så kallade vab-dagar, uppgifter om löner och andra anställningsvill - kor eller resultaten från medarbetarundersökningar. En nulägesbeskrivning av förhållandena på arbetsplatsen ut-gör utgångspunkten för nästa steg i det fortlöpande arbetet med aktiva åtgärder Till inloggning för Arbetsplatsen. Du kan även nå intranätet genom att skriva in adressen ltvse.sharepoint.com i din webbläsare. Problem med inloggning? Om du inte kan logga in på Arbetsplatsen kan du alltid vända dig till IT-Supporten för hjälp. IT-Supporten nås på telefon 021-17 35 00 (knappval 1) mellan 07:00-17:00

Arbetsgivaren ska främja likabehandling i fråga om arbetsförhållanden och förfaranden i samband med anställningen av personal och beslutsfattande som rör personalen. Varje arbetsgivare som har över 30 arbetstagare ska göra upp en plan för likabehandling. Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av kön Skyddet mot diskriminering gäller inte enbart för arbetstagaren på den aktuella arbetsplatsen. Det gäller också för den som är arbetssökande, gör praktik eller hyrs eller lånas in av ett bemanningsföretag. Skyddet gäller även i alla situationer som har med arbetet att göra utan att för den delen vara på arbetsplatsen

Riskbedömning - Arbetarskydd

Likabehandling i arbetslivet. I detta direktiv fastställs en allmän ram som ska säkerställa likabehandling av personer oberoende av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning på arbetsplatser inom Europeiska unionen (EU) Likabehandling i tre steg. Lyssna på sidans text med ReadSpeaker. att gruppen ska namnge någon person som har använt olämpliga ord. Snarare handlar det om att se till att ingen på arbetsplatsen kränks eller diskrimineras, och att personer med olika bakgrund har lika möjligheter att jobba och utvecklas på Hall

Enkät om likabehandling på arbetsplatsen Sign O

Arbetet mot diskriminering på arbetsplatsen är viktigt för att: Det handlar om en mänsklig rättighet. Diskrimineringslagen föreskriver aktiva åtgärder mot diskriminering. Det gynnar arbetsplatsen. Bättre arbetsklimat med öppenhet leder till ökad produktivitet och effektivitet. Likabehandling på jobbe Syftet med övningen är att synliggöra värdegrundsarbete och arbetsmiljön. Den här övningen går ut på att en personalgrupp tillsammans utvärderar hur den egna arbetsplatsen hanterar frågor om värdegrund, inkludering, likabehandling och diskriminering i syfte att gemensamt hitta förbättringsmöjligheter Vi presenterar vår nya kurs Sexuella trakasserier - från lagstiftning till likabehandling på riktigt. Vi går igenom den aktuella lagstiftningen, vilka skydd som finns mot diskriminering, sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling, förebyggande åtgärder, hur ser arbetsgivarens ansvar ut och vad händer om skadan redan är skedd Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Riktlinjer - Diskriminering och likabehandling Fastställda av kommunstyrelsen 2018-05-08 § 90 Arbetets fyra steg 1. Kartläggning av risker för diskriminering och icke likabehandling - Finns risk för diskriminering eller repressalier på arbetsplatsen? - Finns hinder för lika rättigheter och möjligheter? 2. Analys av orsake

Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö Unione

Diskriminering på arbetsplatsen tar på ett enkelt och begripligt sätt upp de regler och frågeställningar som gäller för arbetslivet gällande diskriminering. Vad ska en arbetsgivare tänka på för att undvika att diskriminera vid en rekrytering? Vilka krav ställs på aktiva åtgärder på arbetsplatsen?.. Syftet med denna lag är att främja och trygga likabehandling samt att effektivisera rättsskyddet för den som utsatts för diskriminering i sådana diskrimineringssituationer som hör till lagens tillämpningsområde. 2 § Tillämpningsområde. Denna lag tillämpas på såväl offentlig och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.

Det talas mycket om arbetslöshet i Europa

Likabehandling på arbetsplatsen - Medborgare - Suomi

Diskriminering på arbetsplatsen - en guide för Lärarförbundets förtroendevalda Lärarförbundet Kontakt: 0770-33 03 03 Box 122 29, 102 26 Stockholm lararforbundet.se FWD 1785-27 NOVEMBER 201 bedrivs partsgemensamt utifrån förutsättningarna på arbetsplatsen. Det bästa sättet att åstadkomma detta är genom att träffa lokala överenskommelser mellan fack och arbetsgivare. Det finns flera exempel på lösningar som visar att arbetsgivarens krav på ekonomisk lönsamhet kan gå hand i hand med lagens krav på främjandeåtgärder Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterium, ex en policy på arbetsplatsen, som verkar neutral men som egentligen missgynnar personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet etc

Aktiva åtgärder är arbetsgivarens ansvar D

Likabehandling Varannan chef ser risk för diskriminering vid rekrytering. Unionens mångfaldsrapport 2019: Öppna arbetsplatsen. Arbetsgivarna ska arbeta aktivt för att motverka snäva föreställningar om utseende på arbetsplatsen. A... Läs mer. Nyhet Likabehandling Arbetsgivaren ska bland annat bedöma hur likabehandlingen förverkligas på arbetsplatsen. Dessutom ska arbetsgivaren - med hänsyn till arbetsplatsens behov - utveckla arbetsförhållandena samt förfarandena i samband med att personal anställs och beslut om personalen fattas Jämställdhetsplaner och förebyggande arbete, alla större företag behöver en jämställdhetsplan. Du som är arbetsgivare måste arbeta aktivt och målinriktat för att förhindra könsdiskriminering och för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Du ska göra det i samverkan med de anställda (exempelvis genom facket) samverkan - arbetsmiljö - likabehandling. 2. Syfte Detta dokuments syfte är att underlätta för chefer och medarbetare att, på ett effektivt sätt och med god kvalitet, kunna arbeta med samverkan, arbetsmiljö och diskriminering enligt gällande lagar och avtal. Kommunen ska kunna leva upp till målen i medarbetarpolicy

Diskriminering i arbetslivet Prevent - Arbetsmiljö i

Likabehandling utveckling på arbetsplatsen MEDVERKAN Fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter, 2011, Tema Lika behandling Citerat Den här boken vänder sig till dig som vill arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet med ett normkritiskt perspektiv Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering i arbetslivet. Arbetsgivaren ska även arbeta för lika rättigheter och möjligheter. Det förebyggande arbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och de förtroendevalda på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska dokumentera arbetet, inklusive hur samverkansskyldigheten fullgörs Likabehandling Jag mansplainar så fort jag tror att jag vet mycket om ett ämne Manne Forssberg är en av personerna bakom Pappapodden och han har gett ut boken Pappalogi: handbok för pappor från produktionssex till vab. Hans recept till att bryta ner mansplaining är bland annat att vara ödmjuk och nyfiken på andra - men han erk.. På Försvarshögskolan gäller nolltolerans mot alla former av diskriminering, Likabehandling; Likabehandling. särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera personer som på ett kränkande sätt utesluter från arbetsplatsens eller studiegruppens gemenskap. Kränkande särbehandling kan vara: Mobbning Förtroendevald på arbetsplatsen är tillika skyddsombud. Skyddsombud i Vårdförbundet är alltid förtroendevald. Förtroendevald i Vårdförbundet ansvarar för att i dialog med medlemmar lyssna in behov, åsikter och idéer för att tillsammans finna och formulera konstruktiva krav och lösningar

Utvärdera den egna arbetsplatsen Forum för levande histori

Pris: 269 kr. Häftad, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Diskriminering på arbetsplatsen - en handbok av Stefan Flemström, Martina Slorach på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension Equalate har tio års erfarenhet av att driva jämställdhetsutveckling tillsammans med människor och företag. Vi levandegör jämställdhetspolitiska mål och arbetar normkritiskt med cases och dialog för att synliggöra era behov och möjligheter. Vi kan fallgropar och framgångsfaktorer i arbetet och har sett att mod och motivation är avgörande för att ta steget framåt

Om religion och politik på jobbet - FristadSkyddskommitté för arbetsmiljö och hälsa - Gröna arbetsgivareMöt våra medarbetare | SMHIPrata politik på jobbet? Vi reder ut vad som är okej!

Diskriminering på arbetsplatsen. Diskriminering i arbetslivet är förbjuden i strafflagen. Också arbetsavtalslagen, jämställdhetslagen och lagen om likabehandling innehåller bestämmelser som förbjuder diskriminering. Diskrimineringslagen innehåller ett diskrimineringsförbud. Lagen stadgar att Ta kontinuerligt pulsen på organisationen För att kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt behöver du förstå alla delar av din organisation. Med &frankly kan du kontinuerligt mäta hur medarbetarna upplever arbetsplatsen och få insikter i realtid för att kunna agera proaktivt Likabehandlings verksamhet sker på uppdrag av ESF och rör sig inom ämnesområden som jämställdhetsintegrering, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, metoder för likabehandling och kompetenshöjande insatser för att motverka diskriminering. Temagruppen är ett samarbete mellan Handikappförbundet (HSO) Svenskarna vill att anställdas hälsa får högre prioritet, visar Sverigestudien. Lagarbete, kostnadsjakt, ansvar och resultatinriktning är de värderingar som väger tyngst på svenska arbetsplatser idag. Detta enligt årets upplaga av Sverigestudien, där ett Sverige i miniatyr har fått välja ut de värdeord som de anser präglar dagens samhälle 1. bedöma hur likabehandling uppnås på arbetsplatsen Bedömningen ska omfatta alla diskrimineringsgrunder som är förbjudna enligt diskrimineringslagen 2. utveckla arbetsförhållandena och förfarandena i samband med att personal anställs och när beslut som berör personalen fattas med hänsyn till arbetsplatsens beho KASAM och välbefinnande på arbetsplatsen En studie om lärares i idrott och hälsa upplevelser av arbetsmiljön och jämlikhet och likabehandling. Riktlinjer kring demokratiuppdraget står framskrivet, där läraren ska redogöra för demokratiska värden,.

 • Jättenattljusolja biverkningar.
 • Akut lvm.
 • Parkhaus schlossplatz karlsruhe adresse.
 • Bakterieinfektion nagel.
 • Texas chainsaw 3d rollista.
 • Tvåspråkig synonym.
 • Vägen till mannens hjärta går genom magen engelska.
 • Espresso house centralen malmö.
 • Restaurangdiskmaskin begagnad.
 • Webbisar.
 • Sats medlemskap rabatt.
 • Sf värdekod.
 • Peter cook.
 • Överkonsumtion av mat.
 • Vad äter trollsländor.
 • Målvärde i excel diagram.
 • Coop lunch.
 • Benidorm med barn.
 • Volvo v70 t5 2005.
 • Josefine pettersen.
 • Äppelpaj med mandelmassa kanel.
 • Behandlingshem psykisk ohälsa.
 • Beskära fritt photoshop.
 • Studentfest växjö 2017.
 • Siju erfurt.
 • China studien.
 • Huawei 5575.
 • Bauer sucht frau heute.
 • So rummet kartografi.
 • Finnspetsvalpar.
 • Porfyr bukowskis.
 • Wildo borås.
 • Youtube idol hanna.
 • New ps4 games 2017.
 • Lucy dillon allt jag önskade.
 • Macken youtube.
 • Hjärter dam winnerbäck.
 • Send gif whatsapp android.
 • Takida 2018 turne.
 • Dagg vas blocket.
 • Framsida google docs.